W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Infolinia ZTM:
800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705

Regon: 369308114

Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).

Ogłoszenie o zamówieniu - sprzedaż poprzez aplikacje mobilne

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SYSTEMU OTWARTEGO NA SPRZEDAŻ BILETÓW ZA POMOCĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH KOMPATYBILNYCH URZĄDZEŃ MOBILNYCH


1. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w Katowicach, w imieniu której działa Zarząd Transportu Metropolitalnego jako jednostka budżetowa z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP 634 29 22 705, REGON 369308114, zwany dalej „Organizatorem” lub „ZTM”, informuje zainteresowanych, zwanych dalej „Operatorami Mobilnymi”, o możliwości sprzedaży przez Operatora Mobilnego w aplikacji mobilnej wskazanych przez ZTM i udostępnionych w eMagazynie elektronicznych biletów jednorazowych/krótkookresowych i średniookresowych za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych na podstawie zawartej z  Organizatorem umowy.

2. Do zawierania umowy, o której mowa w pkt 1, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

3. Operator Mobilny sprzedaje bilety w cenach zgodnych z aktualnie obowiązującą Taryfą Przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM.

4. Przy zakupie biletów jednorazowych/krótkookresowych/średniookresowych Operator Mobilny uzyskuje upust w wysokości 2%, który liczony jest na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Informacji od wartości netto zakupionych biletów.

5. Sprzedaż biletów pasażerom realizowana jest wyłącznie z wykorzystaniem eMagazynu w udostępnionym i zarządzanym przez Operatora Mobilnego systemie, umożliwiającym zakup biletów przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej instalowanej na urządzeniu mobilnym użytkownika i działającej w oparciu o połączenie internetowe. 

6. Umowa, o której mowa w pkt 1, może być zawarta przez każdego Operatora Mobilnego spełniającego określone warunki formalne i techniczne określone w niniejszej informacji oraz załącznikach do niej.

7. Operator Mobilny zgłasza w formie pisemnej do ZTM, chęć zawarcia umowy i prowadzenia sprzedaży biletów w ramach eMagazynu w swoim systemie na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 
Zgłoszenie może być dokonane w całym okresie ważności systemu otwartego tj. do dnia 30.06.2027 r. 

8. O wyrażeniu chęci Operatora Mobilnego na zawarcie umowy Organizator poinformuje Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię z siedzibą w Katowicach, zwaną dalej „GZM”, która przekaże dane Operatora Mobilnego spółce Multiway Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 57/3, 00-681 Warszawa, zwanej dalej „Integratorem”. Integrator nie pobiera jakichkolwiek opłat od Operatorów w związku z procesem certyfikacji, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w pkt 14 Regulaminu dla procesu certyfikacji Operatorów Mobilnych i korzystania z Systemu eMagazyn, stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu procesu certyfikacji”

9. Opis procesu certyfikacji Operatorów Mobilnych w Systemie eMagazyn zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej informacji. 

10. Integralną częścią Opisu procesu certyfikacji, o którym mowa w pkt 9, są:
a) Regulamin dla procesu certyfikacji Operatorów Mobilnych i korzystania z Systemu eMagazyn,
b) Wzór umowy poufności,
c) Formularz Certyfikacji.

11. Po uzyskaniu przez ZTM informacji o pozytywnym wyniku certyfikacji Operatora Mobilnego oraz po złożeniu Organizatorowi oświadczenia i dokumentów wskazanych w pkt 13 lit. a, b) i lit. c) niniejszej Informacji zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

12. Operator Mobilny posiadający aktualny certyfikat, po potwierdzeniu informacji przez Multiway, zwolniony jest z konieczności ponownego przejścia procesu certyfikacji. 

13. Operator Mobilny, przed zawarciem umowy, o której mowa w pkt 7, składa Organizatorowi:
a) oświadczenie potwierdzające, że jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360, z późn. zm.) lub posiada obowiązującą umowę z takim podmiotem w zakresie przedmiotu zamówienia,
b) oświadczenia, że w stosunku do Operatora Mobilnego nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
c) Regulamin Systemu Operatora Mobilnego oraz Instrukcję zakupu i kontroli biletu, których kopie będą załącznikami do umowy.

14. Uzyskanie przez Operatora Mobilnego pozytywnego wyniku certyfikacji, jak również złożenie oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 13 nie obliguje Operatora Mobilnego do zawarcia umowy z Organizatorem, gdyż przystąpienie do systemu otwartego oparte jest na zasadzie dobrowolności Operatora Mobilnego. Uzyskany Certyfikat ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia przez Integratora, po tym terminie w przypadku chęci zawarcia Umowy Operator Mobilny powinien przejść ponownie proces certyfikacji.

15. Operator Mobilny samodzielnie ponosi koszty związane z procedurą przystąpienia do systemu otwartego. Organizator nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów procesu certyfikacji. 

16. Organizator w okresie otwarcia systemu otwartego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Informacji oraz załączników do Informacji, o ile ich wprowadzenie nie spowoduje naruszenia zasad niedyskryminacji i równego traktowania oraz obowiązku zachowania przejrzystości postępowania. 


Zmiana załączników do informacji

Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach jako Organizator informuje, że zmienił treść Załącznika nr 6 do Wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do Informacji o możliwości przystąpienia do systemu otwartego na sprzedaż biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych, zwanej dalej „Informacją”, tj. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową powierzenia”. 

Załączniki

Powiadom znajomego