W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zarząd Transportu Metropolitalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.  Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
2.  Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
3.  Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. 
4.  Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
5.  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.         

Strona została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Strona internetowa w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Strona internetowa została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1.  Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.           
2.  Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
3.  Na całej stronie internetowej włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.    
4.  Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
5.  Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6.  Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Ziomek. Kontakt: kancelaria@metropoliaztm.pl, tel. 32 743 84 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zarząd Transportu Metropolitalnego odpowiada Katarzyna Ziomek, kancelaria@metropoliaztm.pl, tel.32 743 84 84.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:     
- dane osoby zgłaszającej żądanie,     
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,         
- sposób kontaktu,        
- określenie dogodnego dla osoby żądającej sposobu przedstawienia jej informacji - jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Transportu Metropolitalnego: 

ul. Barbary 21A, Katowice

 1. przed budynkiem są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz 1 miejsce parkingowe z tyłu budynku,
 2. do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa,
 3. dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Hercena (główne) – zastosowano platformy dla wózków oraz drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,
 4. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Hercena). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,
 5. w budynku funkcjonuje obszar kontroli dostępu, przez który można przejechać wózkiem poprzez specjalną bramkę,
 6. budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 7. w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji,
 8. do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 9. toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku w prawym oraz lewym skrzydle,
 10. w budynku znajduje się winda na parterze, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 11. w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 12. w budynku można skorzystać z pętli indukcyjnych zlokalizowanych w Kancelarii Ogólnej ZTM w pok. 011 oraz w Punkcie Obsługi Pasażera i Kasie w pok. 009,
 13. w budynku można skorzystać z folii powiększających,
 14. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Punkty Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Metropolitalnego:

ul. Dworcowa 35, Bytom

 1. brak miejsc parkingowych,
 2. do budynku prowadzą schody, brak możliwości podjechania wózkiem,
 3. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 4. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 5. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 6. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 7. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 8. w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Rynek 8/1, Chorzów

 1. miejsca parkingowe dostępne w strefie płatnego parkowania Miasta Chorzów, w odległości około 100 m od Punktu,
 2. do budynku prowadzą schody, brak możliwości podjechania wózkiem,
  zastosowano dostęp alternatywny dla osób na wózkach w postaci przycisku znajdującego się na zewnątrz budynku, którym sygnalizuje się chęć obsługi,
 3. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 4. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 5. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 6. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 7. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 8. w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Składowa 8A (Centrum Przesiadkowe), Gliwice

 1. miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 2. w budynku znajduje się winda,
 3. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 4. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 5. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 6. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 7. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 8. w budynku znajduje się ścieżka naprowadzająca oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

pl. Marii i Lecha Kaczyńskich (dworzec kolejowy), Katowice

 1. miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się na parkingu podziemnym w Galerii Katowickiej,
 2. drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do Punktu,
 3. Punkt jest dostępny dla osób na wózkach,
 4. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 5. w budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 6. w budynku można skorzystać z foli powiększającej,
 7. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 8. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 9. w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji,
 10. w budynku znajduje się ścieżka naprowadzająca oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących,

ul. Pocztowa 10, Katowice

 1. miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się po drugiej stronie jezdni (w strefie płatnego parkowania Miasta Katowice),
 2. do Punktu prowadzą schody, brak możliwości podjechania wózkiem,
 3. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 4. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 5. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 6. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 7. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 8. w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Papieża Jana Pawła II 46, Piekary Śląskie

 1. brak miejsc parkingowych,
 2. budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 3. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 4. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 5. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 6. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 7. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 8. w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Warszawska 3/17, Sosnowiec

 1. Punkt zlokalizowany jest w podziemnym pasażu, w którym znajduje się winda, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz schody ruchome,
 2. na zewnątrz pasażu (tj. na poziomie 0) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe,
 3. budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 4. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 5. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 6. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 7. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 8. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
  w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

al. Marszałka Piłsudskiego 12, Tychy 

 1. brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
  zastosowano pochylnię dla wózków,
 2. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 3. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 4. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 5. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 6. do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 7. w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Pokoju 1, Tarnowskie Góry

 1. przed budynkiem dworca znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 3. w budynku znajdują się toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
 4. w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
 5. w Punkcie można skorzystać z pętli indukcyjnej,
 6. w Punkcie można skorzystać z foli powiększającej,
 7. w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
 8. do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
  w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

Dodatkowe informacje

Kontakt z ZTM w Katowicach możliwy jest w szczególności poprzez:           
- korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /METROPOLIAZTM/SkrytkaESP lub adresu skrzynki do e-doręczeń, 
- korespondencję pisemną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,      
- bezpłatny numer infolinii 800 16 30 30.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zarząd Transportu Metropolitalnego realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie online, dzięki której od poniedziałku do soboty od godz. 7:00 do godz. 15:00 można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://tlumacz.migam.org/metropoliaztm

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

Inne informacje - Dostępny Urząd
 
https://bip.metropoliaztm.pl/artykuly/418/dostepnosc  

Powiadom znajomego