W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Bezpłatny numer 800 16 30 30;
Numery płatne*
(32) 74 38 400,
(32) 74 38 446,
(42) 291 04 05;

e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP

NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Bezpłatny numer 800 16 30 30;
Numery płatne*
(32) 74 38 400,
(32) 74 38 446,
(42) 291 04 05;

e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP

NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114

Deklaracja dostępności

XML

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Czynione są starania, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.

 4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.

 6. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 7. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dostępność architektoniczna

 1. Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice.

 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa.

 3. Do każdego z wejść prowadzą schody -  przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

 4. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

 5. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.

 6. Na parterze budynku jest winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.

 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,  w prawym skrzydle budynku.

 8. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 12. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

 13. W Kancelarii ZTM na parterze budynku (pok. 011) dostępny jest aparat telefoniczny z możliwością połączenia się z tłumaczem języka migowego online.

 14. Kontakt z ZTM w Katowicach możliwy jest w szczególności poprzez:

  - korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP,

  - korespondencję pisemną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,

  - bezpłatny numer infolinii 800 16 30 30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe             
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Ziomek (kziomek@metropoliaztm.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-74-38-458. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy składać na adres kancelaria@metropoliaztm.pl .


Informacje na temat procedury              
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

- sposób kontaktu.

- jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane