Nazwa podmiotu publicznego: Zarząd Transportu Metropolitalnego

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2019-10-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Małgorzata Gutowska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Katarzyna Ziomek

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: kancelariaztm@metropoliaztm.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 32 743 84 58

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:       
- dane osoby zgłaszającej żądanie,       
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,           
- sposób kontaktu,          
- jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:
· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Link do strony Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna:

Siedziba Zarządu Transportu Metropolitalnego: 

ul. Barbary 21A, Katowice

· przed budynkiem są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz 1 miejsce parkingowe z tyłu budynku,
· do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie (boczne) od ul. Hercena, trzecie (tylne) od strony ul. Szmausa,
· dla klientów i gości dostępne jest wejście od ulicy Hercena (główne) – zastosowano platformy dla wózków oraz drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku,
· informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy ochrony znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Hercena). Po przeprowadzeniu remontu punktu informacyjnego/ochrony będzie również dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń w postaci tablicy informacyjnej,
· w budynku funkcjonuje obszar kontroli dostępu, przez który można przejechać wózkiem poprzez specjalną bramkę,
· budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku w prawym oraz lewym skrzydle,
· w budynku znajduje się winda na parterze, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille‘a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
· w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 Punkty Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Metropolitalnego:

ul. Dworcowa 35, Bytom

· brak miejsc parkingowych,
· do budynku prowadzą schody, brak możliwości podjechania wózkiem,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Rynek 8/1, Chorzów

· miejsca parkingowe dostępne w strefie płatnego parkowania Miasta Chorzów, w odległości około 100 m od Punktu,
· do budynku prowadzą schody, brak możliwości podjechania wózkiem,
· zastosowano dostęp alternatywny dla osób na wózkach w postaci przycisku znajdującego się na zewnątrz Punktu, którym sygnalizuje się chęć obsługi,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

pl. Piastów 2, Gliwice

· brak miejsc parkingowych,
· budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

dworzec kolejowy Katowice

· miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się na parkingu podziemnym w Galerii Katowickiej,
· drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do Punktu,
· Punkt jest dostępny dla osób na wózkach,
· w Punkcie można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do Punktu można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w Punkcie znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Pocztowa 10, Katowice

· miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnościami, znajdują się po drugiej stronie jezdni (w strefie płatnego parkowania Miasta Katowice),
· do budynku prowadzą schody, brak możliwości podjechania wózkiem,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Papieża Jana Pawła II 46, Piekary Śląskie

· brak miejsc parkingowych,
· budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z   niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Warszawska 3/17, Sosnowiec

· Punkt zlokalizowany jest w podziemnym pasażu, w którym znajduje się winda, przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz schody ruchome,
· na zewnątrz pasażu (tj. na poziomie 0) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe,
· budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

al. Marszałka Piłsudskiego 12, Tychy 

· brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
· zastosowano pochylnię dla wózków,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.

ul. Pokoju 1, Tarnowskie Góry

· przed budynkiem dworca znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
· budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
· w budynku znajdują się toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych,
· w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego online,
· w Punkcie znajduje się stanowisko z obniżoną ladą w celu obsługi osób z niepełnosprawnościami,
· do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
· w budynku znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje:

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Strona została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.

Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zarząd Transportu Metropolitalnego realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://tlumacz.migam.org/metropoliaztm


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy kancelaria@metropoliaztm.pl