Nazwa podmiotu publicznego: Zarząd Transportu Metropolitalnego

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

- serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Czynione są starania, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-19

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Krzysztof Dzierwa

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Katarzyna Ziomek

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: kziomek@metropoliaztm.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 32 743 84 58

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- sposób kontaktu,
- jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:
 1. Siedziba Zarządu Transportu Metropolitalnego mieści się w Katowicach przy ulicy Barbary 21a.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia – pierwsze główne od ul. Hercena, drugie boczne od ul. Hercena, trzecie tylne od strony ul. Szmausa.
 3. Do każdego z wejść do budynku prowadzą schody -  przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 4. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
 5. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku, a na parterze budynku jest winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 6. Na parterze budynku w prawym oraz lewym skrzydle budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku w lewym skrzydle budynku znajduje się również pomieszczenie przystosowane dla matki z dzieckiem.  
 7. Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń – zapewnione są tylko tabliczki wskazujące kierunek i numery pomieszczeń, które znajdują się w określonych skrzydłach budynku.
 11. W przypadku konieczności ewakuacji lub uratowania wyznaczeni są pracownicy zobowiązani do zapewnienia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.
 12. Zarząd Transportu Metropolitalnego obsługuje interesantów także w Punktach Obsługi Pasażerów zlokalizowanych:
  - w Bytomiu przy ulicy Wolskiego na dworcu autobusowym,
  - w Chorzowie na Rynku 8/1,
  - w Gliwicach na placu Piastów 2,
  - w Katowicach na dworcu kolejowym oraz przy ulicy Pocztowej 10,
  - w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 46,
  - w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 3/17 w podziemnym pasażu handlowym,
  - w Tychach przy alei Marszałka Piłsudskiego 12,
  - na Dworcu Autobusowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Pokoju 1.
 13. W punktach zlokalizowanych na dworcu kolejowym w Katowicach, w Piekarach Śląskich oraz w Tarnowskich Górach zastosowano rozwiązania architektoniczne umożliwiające swobodny dostęp do pomieszczenia oraz są zapewnione wolne od barier przestrzenie komunikacyjne.
 14. W punktach zlokalizowanych w Gliwicach, w Sosnowcu oraz w Tychach zastosowano podjazdy, szyny wjazdowe lub windy przystosowane do transportu wózków.
 15. Punkty zlokalizowane w Bytomiu, w Chorzowie oraz w Katowicach przy ulicy Pocztowej 10 nie posiadają wolnych przestrzeni komunikacyjnych oraz nie zastosowano w nich rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do pomieszczenia. Niemniej zapewnia się dostęp alternatywny w postaci przycisku sygnalizującego chęć obsługi (w Bytomiu) bądź wywołania obsługi na zewnątrz, co umożliwiają szklane szyby (interesanci są widoczni przez pracowników.
 16. We wszystkich budynkach podmiotu znajdują się strzałki lub podświetlane napisy wskazujące kierunek ewakuacji.
 17. Informujemy, że osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 2-3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia. 
 18. W Kancelarii ZTM na parterze budynku (pok. 011) dostępny jest aparat telefoniczny z możliwością połączenia się z tłumaczem języka migowego online. 
 19. Kontakt z ZTM w Katowicach możliwy jest w szczególności poprzez: 
  - korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP, 
  - korespondencję pisemną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, 
  ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,        
  - bezpłatny numer infolinii 800 16 30 30.


Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje:

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Strona została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0.

Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zarząd Transportu Metropolitalnego realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://tlumacz.migam.org/metropoliaztm


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy kancelaria@metropoliaztm.pl