Wydział prowadzący:

Wydział Organizacyjny

BIURO CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.00-15.00

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Organizacyjny - Biuro Rzeczy Znalezionych

40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, pok. 144 (I piętro)

nr tel. 32 743 84 58, rzeczyznalezione@metropoliaztm.pl 

Załączniki do pobrania:
   - Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
   - Załącznik nr 2 - Poświadczenie przyjęcia
   - Załącznik nr 3 - Oświadczenie uprawnionego do odbioru
   - Załącznik nr 4 - Protokół wydania

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl strona internetowa: metropoliaztm.pl.
2)   Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl
3)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
      a)    realizacji ustawowych zadań zarządcy transportu publicznego jakim jest ZTM tj. przechowania rzeczy znalezionych w budynkach publicznych i środkach transportu publicznego;
      b)    prowadzenia archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
      a)    niezbędność przetwarzania do realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
      b)    obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
4)   Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla ZTM. 
5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji tj. min. 5 lat. 
6)   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7)   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania jest odmowa przyjęcia rzeczy na przechowanie.
8)   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 908),
Regulamin nr 4/2022 Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych.